معرفی واحد بیمه جامع شهرداری ها

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان هر ساله  نسبت به انعقاد قرارداد بیمه ای، بنام بيمه مسئوليت مدنی جامع شهرداری ها به نمایندگی از طرف شهرداريهاي استان با یکی از شرکت های بیمه ای واجد شرایط ، از طریق برگزاری مناقصه اقدام می نماید که اين موضوع در جهت حمايت از شهرداريها در قبال وظائف گسترده اي كه بعهده دارند و در بالا بردن امنيت شغلي شهرداران،كاركنان وحمايت از آنها درقبال حوادثي كه درآن مسئوليت شهرداري محقق مي گرديده، تاکنون كمك شاياني نموده است.

در ابتدا طی بخشنامه ای به شهرداریها  استان موافقت آنها درخصوص تمدید قرارداد دریافت می گردد. سپس با برگزاری مناقصه و اخذ قیمت از شرکت های بیمه ای واجد شرایط و همچنین طی بررسی های لازم در خصوص متن قرارداد نسبت به انتخاب بیمه گر اقدام می شود. با توجه به اینکه سازمان همیاری بعنوان نماینده بیمه گذاران قرارداد را منعقد می نماید،لذا مکاتبات شهرداری ها در خصوص ارسال گزارش حوادث مربوط به موضوع قرارداد به عنوان سازمان همیاری می بایست اعلام وسپس توسط واحد بیمه سازمان به شرکت بیمه گر ارسال 

می گردد.(در این خصوص واحد بیمه سازمان مشاوره های لازم ، پیگیری و هماهنگی ( با واحد خسارت شرکت بیمه گر) را به بیمه گذاران ارائه می نماید.

     

بمنظور اطلاع شهرداریها از متن قرارداد ، شرایط و مفاد قرارداد مربوطه و پیوست های آن پس از وصول حق بیمه  برای هر شهرداری توسط واحد بیمه ارسال می گردد.

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری های سال 97

بیمه گذار: سازمان همیاری شهرداریها به نمایندگی از شهرداری های استان

بیمه گر: شرکت بیمه پارسیان (برای سال 97)

موضوع قرارداد: عبارت است از :بیمه مسؤولیت مدنی جامع[مسؤولیت عمومی ومسؤولیت حرفه ای ]
بیمه گذاران و کارگزاران(عوامل) ایشان ، که بموجب آن بیمه گر متعهد می گردد طی دوره مقرر در ازای دریافت حق بیمه، همه ی مسؤولیت های قانونی مرتبط با انجام امور محوله توسط دوگروه نام برده را، [منظور مواردی می باشد که بیمه گذاران و کارگزاران ایشان بر اساس موازین جاری مسؤول شناخته شوند.] در قبال خسارت های وارده به اشخاص ثالث ،[مقصود خساراتی است که ناشی از خطاهای غیرعمد بیمه گذاران و عوامل ایشان باشد.] بیمه نموده و درمهلت های پیش بینی شده ، آنها را جبران کند.

*منظور از بیمه گذاران در متن فوق، شهرداریها می باشد.

لذا به منظور اطلاع و بهره برداری از متن قرارداد ، شیوه نامه ای به شکل زیر تهیه و  برای شهرداریها ارسال گردیده است.

1- در صورت طرح ادعای شخص زیاندیده،لازم است در اولین فرصت ممکن مراتب  به صورت کتبی به  سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان اعلام شود.

 2- ضرورت دارد در گزارش های ارسالی ، تاریخ دقیق وقوع حادثه ، نام و نام خانوادگی فرد یا افراد زیان دیده، اشاره مختصر به چگونگی حادثه و علت یا علل وقوع آن ، نشانی زیان دیده یا زیان دیدگان وشماره ی  تماس زیاندیده یا عنداللزوم بستگان نزدیک ایشان درج گردد.

تبصره؛ درتشخیص تاریخ حادثه ، بایستی حتی الامکان از اسنادی که مرجع تنظیم آنها ، نهادها یا اشخاصی غیر از کارکنان شهرداری یا مؤسسه ی وابسته هستند ، استفاده شود.

3- هنگام ارسال دادنامه [حکم صادره] ، حتماً باید به مشخصات مکاتبات قبلی [شماره و تاریخ هر کدام از نامه های پیشین ،]  اشاره شود .

4- بایستی در اسرع وقت ، کتباً  یک نفر به عنوان رابط امور بیمه ای [با درج عنوان مسؤوليت اصلی ایشان در شهرداری یا مؤسسه ی وابسته ، و شماره های تلفن محل کار و همراه شخصی او،] به این سازمان معرفی گردد.

5-بموجب قرارداد،منحصراً درموقعیت هائی که شهرداری یا مؤسسه ی وابسته ، هم چنین کارکنان آنها بواسطه ی خطاهای غیرعمد منتسب به ایشان ، و به جهت وارد نمودن صدمه یا صدماتی به شخص ثالث ، توسط مرجع رسیدگی قانونی ، قطعاً محکوم به پرداخت خسارت وارده شوند ، [تحت هر عنوان که باشد ، مواردی مثل دیه ، زیان مادی و ارش.] مسؤوليت جبران آن خسارت ، بر عهده ی بیمه گر خواهد بود.

تبصره؛ چنانچه مصادیق خسارات وارده ، هزینه های درمانی افراد باشد ، بیمه گر بر اساس اسناد مثبته و مدارک معتبر و تعرفه های مراجع ذیصلاح ، نسبت به جبران آن خسارت ها اقدام خواهد نمود. بنابراین ، در مورد هزینه های درمانی ، طرح دعوی ، ضروری نمی باشد.

6-  با توجه به مفاد قرارداد منعقده ، تنها یک گروه از خسارات وارده به کارکنان شهرداری و مؤسسه ی وابسته را میتوان از بیمه گر مطالبه نمود و آن خسارت هائی است که هم زمان ، علاوه بر شخص ثالث ، به کارگزار شهرداری یا مؤسسه ی وابسته نیز وارد شده باشد. به سخن دیگر بایستی در اثر واقعه ی منجر به ورود خسارت  

در آن واحد ، هم شخص ثالث آسیب دیده باشد و هم کارگزار شهرداری یا مؤسسه ی وابسته ، تا بتوان خسارت فرد دوم را نیز مطالبه نمود. بدیهی است بموجب قرارداد حاضر در سایر موارد ، خسارت های وارده به کارگزار شهرداری یا موسسه ی وابسته ، در هیچ صورتی از بیمه گر قابل مطالبه نمی باشد.

7- خطاهای عمدی ، تحت پوشش قرارداد نمی باشد. به بیان دیگر ، خسارت های ناشی از خطاهای ارادی کارگزار شهرداری و مؤسسه ی وابسته ، در هیچ صورتی قابل جبران نیست. همین طور ، خسارات ناشی از هر گونه درگیری فیزیکی کارگزار شهرداری و مؤسسه ی وابسته با افراد ، مشمول قرارداد نمی باشد. 

8- در شرایط معمول ، توافق شهرداری یا مؤسسه ی وابسته ، با شخص زیاندیده و یا عند الاقتضاء با بستگان ایشان ، ممنوع می باشد.

تبصره؛ بر اساس قرارداد ، تنها در صورتی این امر امکان پذیر است که پیرامون موضوع مشخص ، قبلاً موافقت کتبی بیمه گر اخذ شده باشد.

 مسئول واحد بیمه سازمان: خانم کاظم زاده

آدرس: سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

تلفن: 32673075  داخلی 410

آدرس و شماره تلفن شرکت بیمه پارسیان بشرح زیر می باشد.

 اصفهان- میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)– خیابان امام خمینی- بعد از چهار راه شریف- روبروی خیابان درخشان- نبش مادی فتوت- ساختمان بیمه پارسیان

کد پستی:43449-81399

تلفن:33339724-33328257-33328247-33322163-33328254   

فاکس:33322176

مسئول واحد خسارت شرکت بیمه : آقای بختیار

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان می باشد.