واحد های سازمان
واحد فناوری اطلاعات واحد فناوری اطلاعات

بهاره گلی مسئول فناوری اطلاعات

واحد روابط عمومی واحد روابط عمومی

محسن کبیری مسئول روابط عمومی

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

سعید پرورش مسئول آزمایشگاه

امور ورزش امور ورزش

احمد محمدی مسئول امور رفاهی و ورزشی

واحد بیمه واحد بیمه
1