صفحه اصلی>درباره سازمان
درباره سازمان

سازمان همياري شهرداريهاي اصفهان با توجه به وظايف اساسي شهرداريها، در تامين نيازمنديهاي شهري و تاسيسات مورد نياز عمومي با هدف كمك و اهتمام در كاهش اتكاي اعضاء به عوارض، جهت اداره امور شهر و شهرداري و افزايش توان مالي شهرداريهاي عضو از طريق ايجاد درآمدهاي ناشي از توليد, فعاليتهاي اقتصادي, خدماتي بر طبق اصول بازرگاني و با شخصيت حقوقي مستقل، تاسيس و برابر مفاد اساسنامه اداره گرديده است و مي تواند به كليه عمليات و معاملات مالي و تجاري و بازرگاني اعم از واردات و صادرات و قبول نمايندگي شركتها و مؤسسات توليدي و خدماتي داخلي و خارجي و قبول پيمانكاري اعم از آنكه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به تمام يا هر يك از موضوعات اساسنامه مربوط باشد، راسا" يا به نمايندگي از طرف شهرداريهاي عضو، مبادرت نمايد.