صفحه اصلی>واحد های سازمان >آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

واحد آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك سازمان
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك سازمان همياري شهرداريهاي استان اصفهان از سال 1371 با هدف كنترل كيفي پروژه هاي  عمراني شهرداريها در زمينه هاي مختلف بتن وسنگدانه ( مطابق با استاندارد 17.25) آسفالت، خاك، معدن شن و ماسه وتونان و همچنين ژئوتكنيك، با حضور كارشناسان و اساتيد با تجربه فعاليت خود را آغاز نموده است.
همراه با گذشت زمان و گسترش استفاده از خدمات آزمايشگاهي در بخش دولتي و خصوصي اين آزمايشگاه نسبت به تكميل وسائل و تجهيزات آزمايشگاهي و نرم افزاري خود اقدام نموده است.
استفاده از نرم افزار اختصاصي آزمايشهاي مكانيك خاك
ارسال نتايج با استفاده از شبكه دولت به كليه شهرداريها و ارگانها
بايگاني ديجيتال، حذف كاغذ و به روز گزارشات  
اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه همكار اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي، عضو انجمن صنفي آزمايشگاههاي آكروديته و نيز انجمن صنفي آزمايشگاه هاي بتن و مصالح ساختماني فعاليت مي نمايد.
بخش بتون:
كنترل كليه مراحل بتون ريزي (ابنيه ،راه ، ...) آزمايشات دانه بندي شن و ماسه، تعيين ارزش ماسه اي ((SE تعيين  ضريب پوكي و سوزني مصالح ،لوس آنجلس ،تعيين مقاومت و جنس مصالح، تعيين درصد شكستگي طبيعي و مصنوعي، ارائه طرح اختلاط بتون، تعيين اسلامپ، نمومنه گيري از بتون تازه و تعيين عيار سيمان، تعيين مقاومت فشاري بتون آزمايش كر گيري ( مغز گيري)از بتون سخت شده آزمايش چكش اشميت.
بخش آسفالت:
انجام آزمايشات دانه بندي، تعيين مقاومت مصالح تعيين وزن مخصوص ودرصد قير، تعيين درصد تراكم آسفالت، آزمايش مارشال نمونه گيري و كنترل كيفي پخش آسفالت تعيين درجه حرارت پخت و پخش، اندازه گيري ضخامت آسفالت بوسيله مغزه گيري و ارائه طرح اختلاط آزمايشگاهي.
بخش خاك:
 كنترل كليه قشر هاي خاكريزي (بستر،زير اساس )شناسائي و معرفي معدن، آزمايشات دانه بندي و طبقه بندي خاك تعيين حد رواني و خميري انقباض، تراكم آزمايشگاهي، تعيين ضريب سوزني و پولكي كليه مصالح، تعيين وزن مخصوص طبيعي و محاسبه درصد رطوبت خاكها...
بخش مطالعه و تحقيقات ژئوتكنيكي:
•    شناسائي و بررسي زمين شناسي منطقه انجام فاز مطالعات صحرائي، حفاري گمانه هاي دستي و ماشيني
•    انجام آزمايشات صحرائي،SPT،PLT تراكم صحرائي و ...
•    تهيه لوگ گمانه هاي حفاري شده
•    انجام آزمايشات آزمايشگاهي تحكيم، برش مستقيم كوچك و بزرگ، هيدرومتري، حدود آتربرگ، دانه بندي، تعيين ميزان كلر و سولفات خاك و ...
•    آناليز و تحليل مجموعه مطالعات صحرائي و آزمايشگاهي
•    برآورد مقاومت مجاز خاك، تعيين پارامتر هاي فيزيكي خاك، تخمين ميزان نشست برآورد ميزان نقش مجاز براي پي هاي سطحي و عميق، تعيين ضريب عكس العمل بستر تعيين نوع سيمان مصرفي و ...